KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

separator

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.,
  z siedzibą w Gzin ul. Leśna 1, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, zwany dalej Administratorem.
 2. W M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych tel. 52 321 60 01.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia ubezpieczenia i mogą być przekazywane zakładom ubezpieczeń i reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych z mocy prawa.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r.
  o dystrybucji ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń Działu I, Działu II – zgodnie z klasyfikacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r.
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i obsługi umowy, w przypadku niepodania danych zawarcie umowy jest niemożliwe.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 •  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 •  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania upoważnienia lub do
  momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej polisy ubezpieczeniowej lub do
  momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
  w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.