Samorząd terytorialny

M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o. o. w oparciu o doświadczenia z wieloletniej działalności na rynku ubezpieczeniowym, przygotowuje a następnie wdraża zintegrowany program zarządzania ryzykiem, mając także na uwadze bezpieczeństwo realizacji  projektów unijnych.


Skutecznie eliminujemy zagrożenia jakie występują w Jednostkach Samorządowych w dziedzinie szeroko pojętych ubezpieczeń majątkowych oraz  odpowiedzialności cywilnej.

Jednostki Samorządu terytorialnego, to w odniesieniu do ubezpieczeń, organizmy wielofunkcyjne o dużym ryzyku. Wynika to z faktu, że łączą w sobie organ władzy, różnego rodzaju przedsiębiorstwa, zarządcę majątku, dystrybutora środków publicznych, a w ostatnich latach także  beneficjenta środków unijnych.

Niemały problem stanowi zagadnienie dzielenia zamówień, które występuje w sytuacjach osobnego ubezpieczania się Jednostek Organizacyjnych Gminy, nawet w sytuacjach, gdy nie mają one osobowości prawnej.

Dzielenie przedmiotu zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania procedur przetargowych jest jednym z najczęstszych naruszeń ustawy przez zamawiających.


MAIL: samorzad@mbu.com.pl